Top

Statut

I. Nazwa:

Mądrość Wschodu i Zachodu – polsko niemiecka  fundacja  Willigisa Jägera.

II.    Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
III.  Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej  granicami.

IV. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji.

V.   Cele  Fundacji:

 1. Propagowanie łączenia duchowości Wschodu i Zachodu,  a w szczególności medytacji Zen i kontemplacji według  mistyków  chrześcijańskich.
 2. Promowanie  ścieżki rozwoju duchowego  Willigisa  Jägera.
 3. Propagowanie łączenia psychoterapii, coachingu oraz innych form  rozwoju osobistego  o metody czerpiące  inspirację z tradycji kontemplatywnych i medytacyjnych , jako pełne spektrum pracy nad świadomością, samorealizacją  i odpowiedzialnym życiem.
 4. Propagowanie idei uważności, świadomego i odpowiedzialnego życia  jako  czynnika  istotnie  wpływającego na  zdrowie psychiczne i jakość  życia.
 5. Promowanie  idei  łączenia  różnych tradycji i metod  pracy nad świadomością zgodnych z zasadami uważności.
 6. Wspomaganie  inicjatyw rozwijających uważność w różnych dziedzinach życia.
 7. Tworzenie  centrów i ośrodków dla ludzi, którzy poszukują rozwoju i chcą poszerzać wiedzę o sobie.
 8. Rozwijanie świadomości integrującej  ciało, psychikę i ducha.
 9. Profilaktyka  zdrowia psychicznego i fizycznego.
 10. Propagowanie idei uważności i  odpowiedzialności w  świadomym zarządzaniu innymi.
 11. Propagowanie   idei uważności jako czynnika  zmniejszającego agresję, korozję  empatii i obojętność  społeczną  [w zakresie  przemocy, wykluczenia społecznego, konformizmu, stereotypów i uprzedzeń , dyfuzji odpowiedzialności i  in. postaw  antyspołecznych].
 12. Podejmowanie przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne.
 13. Propagowanie otwartości i szacunku wobec  różnic międzykulturowych i międzywyznaniowych.
 14. Wspieranie i organizowanie działań w obrębie kultury i sztuki na rzecz uwrażliwiania i propagowania  wartości  egzystencjalnych.
 15. Wspieranie oraz inicjowanie badań na temat integralnego myślenia i działania  w  różnych dziedzinach nauki i sztuki oraz wspieranie inicjatyw mających na celu praktyczne zastosowanie i przekazywanie stosownej wiedzy.
 16. Tworzenie miejsca systemu współpracy , integracji i wymiany dla osób zajmujących się profesjonalnie  pomaganiem z uwzględnieniem idei uważności.
 17. Skupianie wokół idei fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających zdecydowany wpływ na kształtowanie postaw związanych z celami fundacji.
 18. Prowadzenie  działalności oświatowej i edukacyjnej propagującej ideę uważności.
 19. Wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie idei  duchowości  a także działań wspomagających rozwój osobisty.

VI. Formy działania Fundacji:

 1.  Organizowanie i  finansowanie realizacji kursów, warsztatów, treningów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji.
 2. Prowadzenie platformy informatycznej, strony internetowej (www) i publikowanie wydawnictw zgodnych z celami fundacji.
 3. Prowadzenie działalności badawczej, naukowej , publicystycznej i wydawniczej
 4. Organizowanie i finansowanie konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki  będącej przedmiotem zainteresowania fundacji.
 5.  Organizacja i finansowanie  kształcenia terapeutów, instruktorów , superwizorów oraz  nauczycieli  duchowych Zen i kontemplacji  wg mistyków chrześcijańskich  z zakresu różnych form terapii oraz innych metod pracy ze świadomością w oparciu o ideę  uważności.
 6. Organizowanie treningów, warsztatów i konferencji  realizujących cele statutowe  fundacji.
 7. Promowanie i wprowadzanie metod  integrujących  metody  psychoterapeutyczne z  metodami  kontemplatywnymi  i medytacyjnymi  do praktyki  klinicznej oraz innych  obszarów  gdzie znajdują  one zastosowanie jako  rozwój osobisty ,  rozwój zawodowy i profilaktyka zdrowia.
 8. Stworzenie sieci profesjonalistów  specjalizujących się w podejściu opartym na metodach  zgodnych  z ideą fundacji.
 9. Tworzenie i wspierania sieci ośrodków , które realizują cele statutowe fundacji.
 10. Zakup , najem  i finansowanie  lokali i nieruchomości przeznaczonych na działalność  fundacji.
 11. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i rozwojem osobowości.
 12. Reprezentowanie członków Fundacji  wobec instytucji państwowych i społecznych.
 13. Doradzanie w zakresie zbieżnym z celami fundacji.
 14.  Prezentowanie i promowanie idei  w mediach oraz środkach masowego przekazu.
 15. Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami  i  osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów fundacji.
 16.  Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i  zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celami fundacji.
 17. Prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej i zapobieganie patologiom społecznym.
 18. Prowadzenie i finansowanie działalności badawczo-naukowej, prac badawczo-rozwojowych w zakresie profilaktyki zdrowia  psychicznego.
 19. Organizowanie i pomoc w  nabywaniu i doskonaleniu kompetencji zawodowych i osobistych   zgodnych z celami  fundacji dla  studentów specjalistów, rodziców i opiekunów.
 20. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie  zgodnym  z ideą fundacji  wśród osób mających do niej utrudniony dostęp.
 21. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych, szkoleniowych  i edukacyjnych.
 22. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
 23. Gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów  na rzecz fundacji.
 24. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.
 25. Współpracę krajową i  międzynarodową na rzecz rozwoju.
 26. Realizacja programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych zgodnych z celami fundacji.
 27. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie  zgodnym z celami fundacji.
 28. Upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez fundację.
 29. Realizacja  programów  zgodnych z celami Fundacji oraz promowanie idei uważności  w środowiskach biznesowych.
 30. Organizowanie i realizacja  szkoleń, seminariów , wykładów , konferencji , warsztatów   dla środowisk biznesowych.
 31.  Organizowanie  szkoleń, warsztatów i treningów z zakresu psychoprofilaktyki osób czynnych zawodowo [ przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, radzenie sobie  w sytuacjach obciążonych dużym stresem itp.].
 32. Doskonalenie kompetencji osobistych kadry kierowniczej i managerów  poprzez organizowanie  szkoleń zgodnych z ideą fundacji.
 33. Współpraca, w tym techniczna, szkoleniowa, informacyjna, finansowa i rzeczowa, z organami władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi i społecznymi, których działania zbieżne są z celami fundacji lub członkostwo w takich podmiotach.
 34. Inne działania służące realizacji celów statutowych.

 VII. Fundacja  obejmuje patronatem następujące  ośrodki:

 1. EUPHONIA Ośrodek Rozwoju Osobistego  we Wrocławiu.
 2. Śląskie Centrum Psychosomatyki w Katowicach.
 3. BIELSKIE CENTRUM UWAŻNOŚCI  Monika  Pazurkiewicz  w Bielsku- Białej.

VIII.  Majątek Fundacji

 1.  Majątek fundacji  stanowi fundusz  założycielski  w wysokości  3500 euro  oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Dochody fundacji  pochodzące z :
  a.  darowizn
  b.  spadków
  c.  zapisów osób  fizycznych
  d.  dotacji i subwencji osób prawnych
  e.  dochodów ze  zbiórek  akcji i imprez publicznych
  f.  dochodów z majątku fundacji
  g.  dotacji państwowych i lokalnych
  h.  funduszów unijnych
  i.  grantów
  j.  działalności gospodarczej
  k. dochodów ze składek członkowskich
 3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa, za zgodą Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzucenia spadku.
 6. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku ani przekazywać składników swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji.
 8. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji albo ich osoby bliskie.

IX. Władzami Fundacji są:

 1.  Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 2.  Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 3. Pierwszy skład Rady Fundacji  i Zarządu wskazują Fundatorzy.

Ad. IX. 1. Struktura i kompetencje  Rady

 1. Rada Fundacji  jest organem kontrolnym i opiniującym fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 1-2 członków zwyczajnych  i  do 8 członków honorowych .Wybierana jest  na pięcioletnią kadencję. Funkcję członka Rady  można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Przewodniczącego Rady Fundacji [zwanym dalej Przewodniczącym] wybierają Fundatorzy.
 4. Skład  Rady Fundacji powołuje  Przewodniczący. W skład  Rady mogą  wchodzić  Fundatorzy.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 7. Do zadań Rady Fundacji  należy w szczególności:
  a. nadzór i kontrola nad działalnością fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego fundacji,
  b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  c. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
  d. podejmowanie decyzji  o zmianie statutu fundacji – zmiany w statucie muszą być zatwierdzone przez  fundatorów,
  e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji  innych organów.
 8. Tryb pracy Rady Fundacji:
  a. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
  b. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  c. Posiedzenie Rady może być  zwołane w trybie nadzwyczajnym  z  inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
  d. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być  zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
  e. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
  f. Posiedzenia  Rady prowadzi  Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Ad IX.2. Struktura i kompetencje Zarządu

 1.  Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanego przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.
 2. Skład Zarządu powołuje Prezes Zarządu. Fundatorzy mogą  być  członkami Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka Zarządu.
 5. Prezes  Zarządu  Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej  jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 7. Do kompetencji  Zarządu należy:
  a. kierowanie bieżącą działalnością fundacji,
  b. realizacja celów statutowych,
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji,
  e. reprezentowanie fundacji na zewnątrz,
  f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości  ich wynagrodzenia,
  g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
 8. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać  Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 9. Tryb pracy zarządu:
  a. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej  jednak niż dwa razy w roku.
  b. Posiedzenia Zarządu  zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
  c. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
  d. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

X. Reprezentowanie fundacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 1.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa.
 3. Zaciągnięcie  zobowiązań powyżej 20 000 PLN wymaga  zgody  Rady Fundacji.

XI. Zmiana statutu, zmiana celu fundacji

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany muszą być zaakceptowane przez Fundatorów. Zmiana przez Radę Fundacji celów określonych w akcie założycielskim i statucie jest dopuszczalna pod warunkiem, że projekt zmiany wraz z uzasadnieniem zostanie przedstawiony przez Radę Fundacji Fundatorom i wyrażą oni zgodę na nowe brzmienie celów Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 XII. Połączenie fundacji z innymi organizacjami

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby  ulec istotnej zmianie cele fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji  bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 XII. Sposób likwidacji fundacji i przeznaczenie jej majątku

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
 3. Decyzję o likwidacji  Fundacji podejmują  Fundatorzy  większością głosów.
 4. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach w kraju i za granicą.

 XIII. Działalność gospodarcza  Fundacji

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji jej celów. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
 1. Drukowanie gazet (18.11.Z)
 2. Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
 3. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
 4. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
 5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
 6. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
 7. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
 8. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z)
 9. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z)
 10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
 12. Wydawanie książek (58.11.Z)
 13. Wydawanie gazet (58.13.Z)
 14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 15. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 16. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
 17. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 18. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
 19. Zakup, sprzedaż i wynajem nieruchomości
 20. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
 21. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).

XIV. Zmiany Statutu

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany muszą być uprzednio zatwierdzone przez Fundatorów.

XV. Fundacja  jako Organizacja  Pożytku Publicznego

 1. Przewidujemy możliwość utworzenie  statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
 2. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, prawa o stanowieniu Fundacji ( wybór przewodniczącego Rady)  przechodzą na pozostałych Fundatorów. W przypadku śmierci wszystkich fundatorów o losach Fundacji decyduje Rada.
 3. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Fundatorów.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, prawa o stanowieniu Fundacji (wybór przewodniczącego Rady) przechodzą na pozostałych Fundatorów. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów wszelkie ich kompetencje i prawa o stanowieniu Fundacji przejmuje Rada Fundacji.
 2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Ministrem właściwym jest Minister Zdrowia.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Fundatorów.